Вимоги щодо оформлення матеріалів

Увага! Відкрито в новому вікні. PDFДрукe-mail


Матеріали подаються в електронному форматі *.doc на адресу електронної пошти оргкомітету.

Обсяг матеріалів – 3-5 повних сторінок формату А4 (297x210 мм), орієнтація ‑ книжкова. Береги: – 20 мм. Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1,5. Відступи абзаців – 10 мм.

Посилання на джерела в тексті оформляються в квадратних дужках, де перша цифра – номер джерела згідно списку, далі через кому номер сторінки. Список джерел друкується в кінці тексту і має назву “Література” (електронні джерела інформації подаються із зазначенням повної електронної адреси).

Оформлення тексту: 1) ініціали і прізвище автора (ів), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (справа вгорі); 2) через інтервал нижче посередині назва матеріалів доповіді великими літерами напівжирним шрифтом; 3) через інтервал текст статті; 4) Література; 5) для аспірантів/здобувачів ‑ рекомендація наукового керівника; 6) Е-таіl автора (обов’язковий).